< 0/0 >
2021   GNI-RI may2021, From knight to cyborg, Häme Castle - National Museum of Finland - Hämeenlinna, FI
 
2020   Art Autun, - Autun, FR
GNI-RI jul2020, Valcke Art Gallery - Ghent, BE
#VillaLesZéphyrs, Villa Les Zéphyrs - Middelkerke, BE
Schrikkel Kunstbeurs , Faculty Club - Leuven, BE
 
2018   DLPA Advocaten, - Kortrijk, BE 2018
Semipermanente Opstelling Museum Hof van Busleyden, Museum Hof van Busleyden - Mechelen, BE