< 0/0 >

GNIURKS V, 2003
chalk, gauze, plaster, polyester, styrofoam and wood
70 x 65 x 50 cm
27.6 x 25.6 x 19.7 inches